Ons team

Schoolmakers is een coöperatieve vennootschap die leer- en veranderprocessen in scholen begeleidt. An Kennes, An Yskout, Bert Smits, Hanne Van Waeyenberge, Jan Royackers, Joris Van Waes, Lies Lambert, Mie Bruyninckx, Ronny Vanderspikken, Saskia Vandeputte en Yves Larock vormen samen het hart van Schoolmakers. Een complementair en ervaren team met een hart voor onderwijs en een ruim professioneel netwerk.


An Kennes

0477 51 89 49
an.kennes@schoolmakers.be

An was aan de start van haar loopbaan actief als leerkracht in het buitengewoon onderwijs en het lager (methode)onderwijs. De voorbije jaren kon ze haar expertise opbouwen binnen Gon-begeleidingen voor kinderen met autisme in kleuter, lager, secundair onderwijs en op hogescholen. Binnen de lerarenopleiding stimuleert ze jonge leerkrachten om het beste van zichzelf te geven. An startte enkele jaren terug All-In op, met de bedoeling ouders en kinderen bij te staan daar waar ze ogenschijnlijk vast zitten binnen een opvoedings- of onderwijscontext (www.inclusiefiedereen.be). Het coachen van leerkrachten in hun onderwijspraktijk, met beide voeten mee in de klascontext gaan staan en dit positief inzetten op weg naar inclusie is haar sterkte. Tijdens haar werk als GON-begeleidster voelde An de nood om onderzoek te doen naar een universeel kader voor leren. Een kader waarbij leerkrachten proactief nadenken om hun leeractiviteiten af te stemmen op de verschillende leerstijlen en behoeftes binnen een groep. Samen met ACCO brengt An binnenkort (begin 2018) een praktijkboek uit over Universal Design for Learning. De kwaliteit van ons onderwijs en het welbevinden van haar leerlingen
liggen haar nauw aan het hart. Haar gedrevenheid en kritische blik zetten teams aan om na te denken over hoe ze hun onderwijs kunnen optimaliseren.


An Yskout
0497 57 73 13
an.yskout@schoolmakers.be

An is gebeten door leren, team- en organisatieontwikkeling en spel. Na een carrière in het secundair onderwijs (ASO, TSO en BSO), deed ze bij De Aanstokerij vzw (het vroegere Centrum Informatieve Spelen) een rijke ervaring op in het gebruik van spel en andere non-formele leermethodes en werkvormen binnen diverse contexten (onderwijs, jeugdwerk, privésector). Als coördinator spelbegeleidingen en later inhoudelijk coördinator kon ze zich verdiepen in en experimenteren met leer- en veranderingsprocessen binnen teams en de organisatie. Ze ontdekte ook haar passie voor teamontwikkeling. Tegelijkertijd bleef ze de onderwijssector op de voet volgen en hield ze de vinger aan de pols door vormingen en begeleidingen. Ook rond innovatie wil ze graag een ei leggen door het opstarten van Spellabo binnen de Aanstokerij, een platform voor innovatie rond spel en leren. De lokroep om het onderwijs te ondersteunen vanuit haar passies werd te groot waardoor ze nu
halftijds aan de slag gaat bij Schoolmakers.

Bert
Bert Smits
0497 93 29 15
bert@schoolmakers.be

Bert is sociaal pedagoog met een passie voor leer – en veranderprocessen. Hij heeft een ruime ervaring in het begeleiden van organisaties in complexe veranderprocessen. Dat doet hij ondermeer vanuit Levuur, een coöperatie waarvan hij medeoprichter is gespecialiseerd in participatie en samenwerkingsprocessen. Rode draad in zijn loopbaan is echter het onderwijs. Gestart als zorgcoördinator en later lerarenopleider begeleidt hij al jaren (hoge)scholen in Vlaanderen en Nederland op het vlak van curriculumontwikkeling, teamwerking, onderwijsbeleid, visievorming en fusie-en samenwerkingsprocessen. Dat onderwijsinnovatie hem nauw aan het hart ligt, bewijst onder andere de oprichting van het Mysterie van Onderwijs, vzw. Een platform dat onderwijsinnovatie van onderuit wil stimuleren. Daarnaast was hij afgelopen jaar columnist in Klasse en is hij mede-auteur van boeken zoals De Jeugd is Tegenwoordig en Leren uit de toekomst. Meer info op: www.bertsmits.be

Hanne
Hanne Van Waeyenberge
0476 33 44 61
hanne@schoolmakers.be

Hanne heeft ruime ervaring in het voorkomen of aanpakken van spanning en conflict. Daar waar de samenwerking stroef en energievretend is, zorgt ze voor vernieuwd vertrouwen, wederzijds begrip en duidelijkheid over noden en verwachtingen. Hanne heeft een voorliefde voor het opleiden van leerlingen tot leerlingbemiddelaar. Peer mediation leidt immers tot een respectvol en stimulerend schoolklimaat. En daar is het Hanne om te doen.Hanne is juriste en erkend bemiddelaar in zowel familiale zaken als sociale zaken. Ze doceert aan het Mediation Instituut Vlaanderen en specialiseerde zich in teambemiddeling. Hanne zet haar expertise van bemiddelaar, coach en procesbegeleider in bij het begeleiden van familiebedrijven en scholen. Meer info op www.inderminne.com

Jan
Jan Royackers
0485 20 28 19
jan@schoolmakers.be

Jan stond gedurende 9 jaar met veel goesting voor de klas en heeft ervaring in ASO, BSO en TSO. Gedurende 6 jaar was hij ook leerlingenbegeleider. In al die tijd bouwde hij als leraar heel wat expertise op rond didactische werkvormen, evaluatiebeleid, onderwijsinnovatie en klasmanagement. Als leerlingenbegeleider spitste hij zich vooral toe op het creëren van een warm schoolklimaat. Hij begeleidt de opstart van verschillende nieuwe scholen en ondersteunt en adviseert scholen, werkgroepen en directies bij schoolontwikkeling.
Jan studeerde Romaanse talen en volgde het postgraduaat leerlingenbegeleiding. Momenteel is hij ook wetenschappelijk medewerker aan de UGent (Steunpunt Diversiteit en Leren). Daarnaast zetelt hij in de raad van bestuur van Ahazaza International School, een school in Rwanda waar hij als vrijwilliger werkte.
Een onvoorwaardelijk positieve kijk op jongeren en de maatschappij kenmerken zijn aanpak: constructief, kritisch en oplossingsgericht.

Joris Van Waes
0478 94 68 00
joris@schoolmakers.be

Joris is al 15 jaar gepassioneerd leraar in het deeltijds en in het beroepsonderwijs. Onderwijs bieden voor zij die het het hardst nodig hebben, dat is zijn motto. In het deeltijds onderwijs leerde Joris wat de woorden differentiatie,  kansarm en voornamelijk werkplekleren betekenen. Als PAV verantwoordelijke ging hij op zoek naar innoverende projecten en werkvormen om zo sterk mogelijk in te spelen op de noden van onze jongeren. Voornamelijk door het bouwen van bruggen met IT zet Joris volop in op optimale binnenklasdifferentiatie. De laatste jaren verdiepte Joris zich samen met zijn team in co-teachen en co-creatie. Dankzij het co-teachen groef Joris naar het diepste van zijn leerkracht-zijn, wat zorgde voor persoonlijke en professionele verrijking. In dialoog gaan met collega’s en hen begeleiden en waarderend coachen behoort zijn kernkwaliteiten. Vanuit die conclusie richtte Joris in 2015 het Rituelenhuis op (www.rituelenhuis.be) om mensen te begeleiden bij scharniermomenten in hun leven. De liefde voor onderwijs en ondernemen maakte van Schoolmakers een evidente volgende stap op Joris’ pad. De ideale droomjob, dankzij de steun van collega’s!

Lies Lambert
0495 33 83 27
lies@schoolmakers.be

Lies is kleuterleidster, sociaal agoog en psychopedagogisch counselor, een toffe combinatie om met scholen, ouders en jongeren samen te werken en veranderingsprocessen in gang te zetten. Ze begeleidt ouders bij de opvoeding van hun kinderen als zelfstandig opvoedingsondersteuner bij GR35 (www.gr35.be). Bij Mobiel 21 vzw werkte Lies 10 jaar samen met scholen, ouderraden en leerkrachten om acties te ondernemen of campagnes uit te werken op voor kinderen en jongeren op school. Lies is coördinator van het Mysterie van Onderwijs (www.mysterievanonderwijs.be) en procesbegeleider bij Tweeperenboom (www.tweeperenboom.be). Daarnaast is ze coördinator van loopbaancentrum Kompas (www.loopbaankompas.be) waar ze regelmatig leerkrachten begeleidt met loopbaanvragen. In 2014 volgde ze een training Ouderintervisie bij Komma Kompagnie. In 2017 volgde ze de cursus Oplossingsgericht Coachen bij Ilfaro.

 

Mie Bruyninckx
0478 36 21 89
mie@schoolmakers.be

Mie is onderwijswetenschapper met een hart voor de praktijk. Het afgelopen decennium stond ze met veel drive voor de klas in het secundair onderwijs. Ze combineert een creatieve insteek met oog voor detail. In leerprocessen is het vooral de wederkerigheid die ze naar waarde schat. Leren is interactie. Ze is geboeid door de vorm en het verloop van
leerprocessen in verschillende contexten. Ervaring in het internationaal jeugdwerk en als freelance redacteur leerden haar om de nuance in elk verhaal scherp te vatten. Mie is ervan overtuigd dat leren pas plaatsvindt als je zowel reflecteert als experimenteert.Dit zijn twee kapstokken waar ze leerprocessen graag aan ophangt. Ze heeft een grote fascinatie voor het ontwikkelingspotentieel van mensen en organisaties. Geboeid door de samenhang der dingen, durft ze de complexiteit hiervan goed in de ogen te kijken. Thema’s waar ze zich graag mee verbindt zijn de school als lerende organisatie, visieontwikkeling, samenwerking en persoonlijke groei. Haar stijl is onderzoekend, reflectief en inspirerend, met veel aandacht voor de interactie tussen mensen.

 


Ronny Vanderspikken
0485 47 12 12
ronny@schoolmakers.be

Ronny bouwde zijn carrière uit als leerkracht en directeur, in de verschillende onderwijsnetten en -koepels. Ervaringsleren staat centraal met welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid als richtsnoer. Ook in zijn rol als coördinerend en algemeen directeur ondersteunde en coachte hij mensen en teams en leidde hij, als gecertificeerd AI-coach, grote-groeps-conferenties, steeds vanuit een waarderende insteek.

Na het behalen van zijn postacademische masteropleiding CIGO (consultancy in groepen en organisaties) werkte hij voor de Koning Boudewijnstichting als innovatiecoach en procesmanager in het pIEO-project: project innoveren en excelleren in onderwijs (grootstedelijke context) met focus op beleidsvoering en krachtige onderwijsleeromgeving.  Hij is mede-auteur Windkracht 4: rijke verhalen voor duurzame schoolontwikkeling.

Vanuit deze verschillende rollen ontdekte en werkte hij met een grote onderwijsdiversiteit en zette hij onderwijsbegeleidingspraktijken op. In de samenwerking met Schoolmakers wil Ronny als ‘schoolmakker’ een beperkt aantal projecten ondersteunen. Zijn thema’s:
leiderschapsontwikkeling (opleiding en coaching),
schoolontwikkeling (beleidsaspecten mee onderzoeken, adviescoaching, scholengroepen …,).
– onderwijsinnovatie (veranderprocessen opzetten op basis van toekomstgerichte onderwijsvisie), en
– actief ondersteunen van ‘de lerende organisatie’ (waardengedreven visie, lerende staat centraal, lerende teams (leeracademie) en ontwikkelingsgerichte taal)

 

Saskia
Saskia Vandeputte
0498 61 55 30
saskia@schoolmakers.be

Saskia is onderwijskundige en gebeten door alles wat met ‘leren’ te maken heeft. Ze begeleidt schoolteams in het waarmaken van krachtige leeromgevingen en in het aanpakken van didactische vraagstukken. Bij de Vlaamse Scholierenkoepel, Art de Co en Steunpunt Diversiteit & Leren bouwde ze rijke ervaring op als vormingswerker en procesbegeleider. Kennis van het onderwijslandschap combineert ze met onderbouwd (ped)agogisch inzicht en een frisse kijk op leer- en veranderprocessen. Als ‘critical friend’ stelt de juiste vragen en prikkelt om aan de slag te gaan in de klas- en schoolpraktijk. Saskia is, samen met Bert, mede-oprichter van het Mysterie van Onderwijs vzw, een platform voor onderwijsinnovatie.

Yves
Yves Larock
0496 51 09 80
yves@schoolmakers.be

Yves begeleidt scholen en andere onderwijsorganisaties met een vraag naar
  – visieontwikkeling
  – optimaliseren organisatiestructuur
  – betere interne samenwerking op het niveau van team, school of scholengemeenschap/-groep
   betere externe samenwerking met de schoolomgeving
  – leiderschapsontwikkeling
  – de ontwikkeling van sociale vaardigheden
  – een nog meer motiverend schoolklimaat

Je schakelt Yves in voor procesbegeleiding, navorming, workshops, intervisie of coaching. Naast zijn engagement voor Schoolmakers is Yves procesbegeleider bij Kwadraet (Stichting Lodewijk de Raet), waar hij 9 jaar directeur was. Verder is hij als docent ‘stakeholdermanagement’ verbonden aan de Thomas More hogeschool. Yves is sociaal pedagoog, behaalde een Master in Business Administration en is gecertifieerd als senior adviseur Innovatieve Arbeidsorganisatie. Hij is mede-auteur van de publicatie Cocreatief Leiderschap. Mierenspel en schreef in 2016 de e-publicatie Iedereen organisatiemaker.
Zijn motto: vandaag niets doen, is morgen leven als gisteren. 

Schoolmakers werkt ook fijn samen met

 


Koen Mattheeuws
0496 56 45 94
koen@schoolmakers.be

Koen studeerde orthopedagogie, deed ervaring op in diverse instellingen en belandde in 1999 bij De Sleutel. Sindsdien werkt hij intensief samen met schoolteams. Via projecten als Contactsleutels, Het gat in de Haag en Leefstijl (sociale vaardigheden – preventie) leerde hij het onderwijs in Vlaanderen én Nederland door en door kennen. Intussen ontwikkelde hij zijn eigen trainersstijl: een combinatie van gedrevenheid en actief groepsleren. In 2006 stichtte hij Art de Co. Samen met een groep gedreven trainers werd dit een gerespecteerde vormingspartner in onderwijsland. Na een hoognodige en leerrijke pauze nam hij afscheid van Art de Co. In 2013 hernam hij zijn begeleidersloopbaan bij Steunpunt Diversiteit & Leren. De trajecten van de afgelopen jaren over differentiatie en diversiteit, breed evalueren, het M-decreet alsook coachings, het begeleiden van fusies en het werken met dysfunctionele teams, geven hem de kans om als Schoolmaker te doen wat hij graag doet. Samen met teams lerend op pad gaan en pionieren.

Fanny

Fanny Matheusen
0473 791 995
goesthing.fanny@gmail.com

Fanny Matheusen is sociaal pedagoog. Ze begeleidt mensen en/in groepen wanneer verschil ertoe doet. Net de minderheidsstem draagt de kracht van verandering in zich die we nodig hebben om als samenleving de transitie te maken. Fanny combineert praktijk en theorie op een eigen wijze. Ze zet je aan het denken met haar meervoudige blik op wat er in de samenleving gebeurt en haar verbondenheid met mensen die anders zijn.
Fanny is coach, trainer en procesbegeleider. Zij wil deze bagage inzetten voor de onderwijswereld omdat jongeren de dragers zijn van de toekomst en zij hierin vakkundig willen begeleid worden door leerkrachten, directie, leerlingbegeleiders, zorgleerkrachten. Hen wil Fanny ondersteunen om met passie, talent en goesting er elke dag weer voor te gaan.
Naast haar engagement in Schoolmakers, is Fanny trainer en coach bij Goesthing (meer info op www.goes-thing.be), doceert ze aan de Thomas More Hogeschool en is ze gastdocente bij CIMIC.

Save

Save

Save